Prawo pracy

Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

W ramach spraw z zakresu prawa pracy najczęściej prowadzimy procesy dotyczące bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę. W ramach takie postępowania przed Sądem Pracy, pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub odszkodowania.

Sprawy o wypłaty zaległego wynagrodzenia, za nadgodziny oraz niewypłaconych premii i nagród

Bardzo często pracodawcy nie wywiązują się ze swoich obowiązków płacowych wobec pracowników. Działamy w postępowaniach przed Sądem Pracy w zakresie wszelkich spraw o zapłatę dotyczących należności pracowniczych.

Odszkodowania za mobbing i dyskryminację

Jeśli pracodawca naruszy wobec pracownika zasady równego traktowania, ten może domagać się stosownego odszkodowania. Podobne uprawnienie przysługuje pracownikowi, który został doprowadzony do rozstroju zdrowia zachowaniem pracodawcy kwalifikowanym jako mobbing.

Prawo pracy dla pracodawców

Doradzamy pracodawcom, a także wspieramy służby kadrowe przy wypowiadaniu umów o pracę, zwolnieniach grupowych, redakcji zakładowych źródeł prawa pracy oraz optymalizacji zatrudnienia. Prowadzimy także procesy sądowe reprezentując pracodawców w sporach z pracownikami.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych we wszystkich kwestiach związanych z prawem pracy dla pracodawców i pracowników.